§ 1      Navn og hjemsted:

“Fyrspillene i Sydthy” er en selvejende institution med hjemsted i Thisted Kommune.
Institutionen er stiftet den 12. juni 1984 på initiativ af arbejdsgruppen omkring Fyrspillet i 1984. Institutionen bygger på en medlemskreds og ledes af en bestyrelse på fem medlemmer.

§ 2     Formål:

Institutionens formål er at opføre egnspil og andre former for amatørteater i Thisted Kommune. Institutionen er tilsluttet Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS). Bestyrelsen kan lade institutionen deltage i andre former for kulturelt arbejde, såfremt det skønnes at fremme det overordnede formål. Kun generalforsamlingen kan forpligte institutionen økonomisk i forbindelse med andre aktiviteter end amatørteater.

§ 3     Undergrupper:

Bestyrelsen kan nedsætte selvstændigt arbejdende undergrupper, der fungerer indenfor fastsatte rammer, økonomisk og aktivitetsmæssigt. Som en sådan gruppe har tidligere eksisteret børneteatret ”Bivognen”, der blev etableret i 1988.

Undergruppen kan hvert år tildeles en rammebevilling, som undergruppen disponerer selvstændigt over. Undergruppens sammensætning forelægges bestyrelsen til godkendelse.

§ 4     Medlemskab:

Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig institutionens formål.

§ 5     Hæftelsesregler:

Institutionen er selvejende, og der gives ikke medlemmerne andel i overskud af driften. Et evt. overskud tilfalder institutionen alene. Dog kan den del af overskuddet, der ikke er nødvendigt til sikring af næste års spil, af bestyrelsen udloddes til andre formål i Thisted Kommune fortrinsvis af dramatisk eller musikalsk art.

For institutionens forpligtelser hæfter alene dens formue, og institutionens medlemmer hæfter ikke personligt for en institutionens påhvilende gæld.

§ 6     Generalforsamling:

Institutionens højeste myndighed er generalforsamling, hvortil alle medlemmer har adgang. Kun aktive medlemmer, der har betalt det senest opkrævede kontingent, har stemmeret. Bestyrelsen kan indbyde pressen og andre relevante personer.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i perioden 15. september til 15. oktober og indkaldes med 14. dages varsel ved udsendelse af dagsorden til hvert enkelt medlem. Derudover annonceres generalforsamlingen i dag-og/eller ugepressen efter bestyrelsens skøn.

Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 ad medlemmerne skriftligt begærer det med angivelse af motiveret dagsorden. I så tilfælde er bestyrelsen pligtig at indkalde generalforsamlingen til afholdelse senest på månedsdagen efter modtagelsen af begæringen herom, I øvrigt gælder for ekstraordinær samme regler som for ordinær generalforsamling.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed dog jfr. § 11. Skriftlig afstemning skal finde sted ved alle personvalg.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Det reviderede regnskab
  4. Drøftelse af kommende aktiviteter
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Eventuelt

§ 7     Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af en formand og fire medlemmer. Formanden vælges for eet år ad gangen, medens bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen med to hvert år. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, som har betalt det senest opkrævede kontingent, og som er fyldt 18 år.

Udtræder et medlem af bestyrelsen midt i en periode, supplerer bestyrelsen sig selv med et nyt medlem. Dog skal mindst tre bestyrelsesmedlemmer være valgt på en generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og evt. kasserer. Kassereren behøver dog ikke være bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen leder institutionens arbejde og tager de fornødne initiativer til opfyldelse af dens formål.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger og deres baggrund.

§ 8     Bemyndigelser:

Ved køb, salg, pantsætning af fast ejendom eller låneoptagelser i øvrigt, forpligtes institutionen ved den samlede bestyrelses underskrift.

Bortset herfra forpligtes institutionen økonomisk ved to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den en skal være formand eller kasserer.

Bestyrelsen kan meddele prokura til konti i pengeinstitutter el. lignende.

§ 9     Regnskab:

Bestyrelsen har det fulde ansvar for institutionens drift, og der føres regnskab efter almindeligt gældende regler. Regnskabet løber fra 1. september til 31. august. Det reviderede regnskab forelægges skriftligt for den ordinære generalforsamling.

§ 10    Udlejning:

Institutionens ejendom, materiel og inventar kan efter bestyrelsens nærmere beslutning udlejes.

§ 11    Ændring af vedtægter og opløsning:

Disse vedtægter bygger på oprindelige vedtægter, vedtaget den 12. juni 1984, med senere ændringer af 24. februar 1987 og 22. november 1988, samt 29. september 1992 og 11. oktober 2017.

Til ændring af vedtægterne eller til opløsning af institutionen kræves, at fuldstændig bemærkning herom er optaget i dagsordenen, og at mindt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Såfremt der vedtages at ophæve institutionen, skal dennes evt. formue anvendes til kulturelle formål i Thisted Kommune efter generalforsamlingens bestemmelse, idet denne dog skal godkendes af Thisted Kommunes kommunalbestyrelse.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. oktober 2017.